Zavrieť

Registrácia nového užívateľa

Ak už máte vytvorené konto, prihláste sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Ak ste sa na Akadémiu sociálnej ekonomiky obrátili prostredníctvom e-mailu, prihlásili ste sa na do nášho online kurzu, na odoberanie nášho newslettra, alebo ste návštevník našej webovej stránky, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Kto sme?
Sme nadácia Green Foundation, IČO: 50102281, naše sídlo je Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava, Slovenská republika. Zodpovedná osoba: Jan Kurka, jan.kurka@greenfoundation.eu
Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete email a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

Ako nás môžete kontaktovať?
Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese:
ahoj@akademiase.sk alebo poštou na adresu Green Foundation, Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame, ak:
– ste sa prihlásili na odoberanie nášho newslettra,
– ste sa prihlásili do nášho online kurzu
– ste sa prihlásili na našu prednášku, workshop, či inú vzdelávaciu akciu
– ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali,
– ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu
– ste návštevník našej webovej stránky,
– ste s nami uzatvorili zmluvu.

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním vy sami,
napríklad prihlásením sa na odoberanie nášho newslettra cez webovú stránku,
alebo pri inej príležitosti.

Aké osobné údaje spracovávame?
– Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko, organizáciu, v ktorej pracujete a e-mailovú adresu.
– V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu prípadne ďalšie
osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej
vzájomnej komunikácie.
– Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom
v zmluve.

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?
– Ak ste prejavili záujem o informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov (newslettrov) a/alebo o poskytovanie odpovedí na rôzne otázky, používame vaše osobné údaje na účel tejto komunikácie.
– Ak ste prejavili záujem byť našim podporovateľom, spracúvame vaše osobné údaje na účel komunikácie a realizácie podpory a našich následných aktivít.
– Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu, používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
– Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť
obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaj?
Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, alebo na základe plnenia záväzkovo právneho vzťahu, ktorý sme spoločne uzatvorili.
V prípade, že ste absolvovali náš online kurz alebo ste sa zúčastnili na akcii, ktorú sme organizovali, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z verejnoprospešného účelu existencie našej nadácie. Podľa našej nadačnej listiny je cieľom našej nadácie podpora charity a filantropie, humanitná pomoc pre ľudí s trvalým alebo dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ľudí odkázaných na trvalú pomoc iných ľudí pre neschopnosť postarať sa o seba, ľudí v mimoriadne obtiažnych životných situáciách v čase ich sociálnej odkázanosti, podpora trvalo udržateľného rozvoja, podpora ochrany ľudských práv,
podpora humanitných cieľov, podpora ochrany životného prostredia a prírodných hodnôt, podpora vzdelávania a výchovy vrátane telovýchovy, podpora športu, vedy, kultúry a umenia, plnenie individuálne určenej pomoci jednotlivcom alebo skupinám osôb, ktorých postihla nepriazeň osudu, podpora pôdohospodárstva, výchovná, publikačná, vzdelávacia a propagačná činnosť vo vyššie špecifikovaných oblastiach, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí na podporu vyššie špecifikovaných oblastí.
Informovanie verejnosti o spoločenských problémoch a témach, ktoré riešime je nevyhnutné na dosahovanie týchto cieľov, preto považujeme za náš oprávnený záujem informovať všetkých našich podporovateľov a tak šíriť tieto informácie.

Doba spracovania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov
Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom,
zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim
prístup obmedzený počet pracovníkov a spolupracovníkov Green Foundation, ktorí boli

Sprostredkovatelia pri spracúvaní osobných údajov
Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie
hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších
spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi.
Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.

Sú nimi:
Google
Websupport, s.r.o.
Mailchimp
Seesame

Miesto spracovania osobných údajov:
Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr.
Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

Vaše práva:
V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:
– Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto
prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré
prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia
vašej žiadosti.
– Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás
o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
– Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
– Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my
vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
– Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré
vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte do 30 dní.
– Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel
oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
– Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania
nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
– Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou
sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na ahoj@akademiase.sk, alebo list poštou na adresu: Green Foundation, Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek
informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a
informácií.

Úrad na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa
obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa
v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

Mlčanlivosť
Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi
osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola
zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj
po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov
nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre
naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli (napr. podpísanie hromadnej
pripomienky, ktorá je následne zaslaná príslušnej inštitúcii).

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.